Regulamin

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi

§ 1

Zadania i nazwa

 1. Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest  upowszechnienie wśród dzieci
  i młodzieży turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku, prowadzenie poradnictwa, przekazywanie informacji turystycznej, zapewnienie tanich miejsc noclegowych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania.
 2. Nazwa schroniska:  Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi – zwane w dalszej części regulaminu „schroniskiem”.
 3. Siedziba schroniska: 91-069 Łódź, ul. Legionów 27

§ 2

Postanowienie ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi.
 2. Realizacja regulaminu powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.
 3. Każda osoba, która chce korzystać ze schroniska zobowiązana jest do zapoznania się
  i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

§ 3

Osoby uprawnione do korzystania ze schroniska

 1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM), jak również obcokrajowcom należących do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych (IYHF).
 2. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby
  pod warunkiem przestrzegania regulaminu.
 3. Osoby zameldowane na terenie miasta Łodzi oraz nieposiadające dokumentu tożsamości nie będą przyjmowane do schroniska.
 4. W razie ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo do zakwaterowania w schronisku, mają osoby wymienione w pkt. 1.
 5. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać
  ze schroniska.

§ 4

Organizacja schroniska.

 1. Organem prowadzącym schronisko jest Miasto Łódź.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
 3. Schronisko jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.
 4. Osobą kierującą schroniskiem jest dyrektor.
 5. Schronisko prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach w Łodzi w siedzibie głównej: przy ul. Legionów 27 oraz przy ul. Ludwika Zamenhofa 13.
 6. Schronisko jest placówką całoroczną.
 7. Recepcja schroniska jest czynna 24 h na dobę.
 8. Schronisko dysponuje 121 miejscami noclegowymi.
 9. Miejsca noclegowe wynajmowane są na doby.
 10. W pokoju wieloosobowym łóżka wynajmowane są osobom tej samej płci. Odstępstwo od tej zasady można zastosować wówczas, gdy zamawiający wynajmuje cały pokój.

§ 5

System rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku.

 1. Zamówienia są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży i nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych.
 2. Rezerwacje grupowe:
  1. Przyjmowane są w formie pisemnej (przekazane e-mail, faksem, osobiście) wg kolejności zgłoszeń, nawet z rocznym wyprzedzeniem.
  2. Zamówienie zawiera:
   1. nazwę i adres szkoły organizatora,
   2. liczbę, wiek i płeć uczestników,
   3. imiona i nazwiska uczestników,
   4. nr PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości uczestników,
   5. adres zamieszkania uczestników,
   6. nr legitymacji szkolnej lub legitymacji PTSM/IYHF uczestników,
   7. imię i nazwisko kierownika grupy,
   8. telefon kontaktowy,
   9. czas pobytu w schronisku,
   10. dzień i godzinę przybycia grupy,
   11. dane do wystawienia faktury VAT,
   12. dodatkowo zamawiane usługi – usługi przewodnickie.
  3. Zamawiający otrzymuje od schroniska potwierdzenie rezerwacji wraz z umową, która zawiera kalkulację kosztów, określenie wysokości zaliczki (do 40% kosztów pobytu) oraz datę, do której powinna zostać wpłacona.
  4. Zamówienie jest ważne po wpłaceniu na konto schroniska ustalonej zaliczki
   i odesłaniu podpisanej umowy nie później niż miesiąc przed planowanym pobytem.
  5. Zwrot zaliczki może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych,
   po pisemnym anulowaniu zamówienia nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem pobytu oraz akceptacją dyrektora.
  6. W razie niewpłacenia w wyznaczonym terminie ustalonej zaliczki i nieodesłania podpisanej umowy rezerwacja jest anulowana.
  7. Zamówienia usług dodatkowych (wycieczek oraz zajęć edukacyjnych) są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.
 3. Rezerwacje indywidualne:
  1. Przyjmowane są telefonicznie lub w formie pisemnej (przekazane e-mail, faksem, osobiście) wg kolejności zgłoszeń na 30 dni przed planowanym terminem pobytu,
  2. Wymagają potwierdzenia telefonicznego lub pisemnego (przekazane e-mail, faksem) na 48 godzin przed przyjazdem.
  3. W razie niepotwierdzenia przybycia rezerwacja jest anulowana.
  4. Przyjmowane z wyprzedzeniem dłuższym niż 30 dni wymagają formy pisemnej.
  5. Zamówienie zawiera:
   1. imię i nazwisko,
   2. nr telefonu kontaktowego,
   3. adres e-mail,
   4. termin pobytu,
   5. ilość miejsc,
   6. rodzaj pokoju,
   7. dane do faktury VAT.
  6. Zamówienie wymaga potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez pracownika schroniska, który jednocześnie wyznacza termin i wysokość zaliczki.
  7. W razie niewpłacenia w wyznaczonym terminie ustalonej zaliczki rezerwacja jest anulowana.
  8. Osoby indywidualne mogą być przyjmowane bezpośrednio, bez konieczności rezerwacji, jeżeli schronisko dysponuje wolnymi miejscami.

§ 6

Zakwaterowanie

 1. Doba w schronisku trwa od godz. 16:00 do 10:00 następnego dnia.
 2. Przyjmowanie osób do schroniska odbywa się od 16:00 do 23:00 każdego dnia.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego przyjęcia tj. przed godz. 16:00, jak również po godz. 23:00 po uprzednim uzgodnieniu z recepcją (np. spektakle teatralne, koncerty itp.)
 4. Późniejsze przybycie do schroniska nie zwalnia z obowiązku zachowania ciszy.
 5. Osoby zgłaszające się na nocleg podlegają  rejestracji:
 6. Przedstawiciel grupy zorganizowanej okazuje dokument tożsamości oraz listę   uczestników, zawierającą ich dane osobowe oraz termin pobytu.
 7. Osoby indywidualne wypełniają Kartę Pobytu podając w niej czas pobytu, dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL lub seria i nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania), okazują dowód osobisty, paszport, aktualną legitymację szkolną oraz potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem SSM.
 8. Po zameldowaniu osoba wnosi opłatę za nocleg wg obowiązującego cennika ustalonego przez organ prowadzący schronisko i otrzymuje klucz do pokoju, pościel, ręcznik.
 9. Osoby uprawnione do zniżek zobowiązane są do okazania dokumentów tj. legitymacji szkolnej, studenckiej, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych lub Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.
 10. Schronisko wydaje dowody wpłaty, w tym faktury VAT za wszystkie świadczone usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Dzieci i młodzież płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w osobnych pomieszczeniach.
  9. Młodzież w schronisku nie może przebywać bez opieki.
 12. Opiekunowie grupy zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku grupa nie może zostać przyjęta.

§ 7

Wykwaterowanie

 1. Nocujący mają obowiązek opuścić  pokój do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Osoba, która chce przedłużyć pobyt musi ten fakt zgłosić najpóźniej do godziny  10:00 ostatniej opłaconej doby.  Schronisko uwzględni prośbę w miarę posiadanych możliwości.
 3. Pracownik schroniska ma prawo nałożyć dodatkową opłatę osobie, która nie opuściła pokoju  do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 4. Przy zwalnianiu miejsca noclegowego w pokoju należy dokonać następujących czynności:
  1. Zgłosić ten fakt w recepcji.
  2. Zdać pościel i inne pobrane rzeczy z recepcji.
  3. Postawić wyposażenie w stanie niepogorszonym.
  4. Zamknąć drzwi pokoju i zdać klucz do recepcji (zasada ta obowiązuje wówczas, gdy dana osoba opuszcza pokój jako ostatnia).
 5. Kierownik grupy ma obowiązek dopilnowania, aby zostały zwrócone wszystkie rzeczy wypożyczone z recepcji przez grupę.
 6. Pracownik schroniska sprawdza, czy wszystkie obowiązki związane z wymeldowaniem zostały wypełnione.
 7. Osoby opuszczające pokój mogą zostawić bagaż w przechowalni Schroniska do godz. 22:00 tego samego dnia.

§ 8

Odpowiedzialność schroniska za przedmioty wartościowe oraz pieniądze.

 1. Osoby przebywające w schronisku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.
 2. W Schronisku istnieje możliwość zdeponowania przedmiotów wartościowych w recepcji.
 3. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska, jeżeli nie zostały zdeponowane.
 4. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu  lub innego pojazdu należącego do osoby korzystającej z noclegu.

§ 9

Prawa osób przebywających w schronisku.

 1. Dzieci i młodzież oraz turyści indywidualni mogą korzystać z pobytu w placówce
  po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych w § 4 i 5. 
 2. Osoby przebywające w schronisku mają prawo do nieodpłatnego korzystania z:
  1. jadalni,  kuchni, świetlicy, ogrodu, pralni, przechowalni bagażu,
  2. Wi-Fi,
  3. informatorów turystycznych, map, folderów, gier edukacyjnych.
 3. Klucze do ww. pomieszczeń wydawane są w recepcji.
 4. § 10

  Obowiązki osób przebywających w schronisku

  1. Osoby przebywające w schronisku zobowiązane są do :
   1. zapoznania się z regulaminem schroniska i jego przestrzegania.
   2. powleczenia pościeli,
   3. pozostawienia kluczy w recepcji w przypadku opuszczenia pokoju,
   4. przestrzegania ciszy nocnej  tj. od godziny 22°° do 6°°,
   5. zgłaszania w recepcji wszelkich zniszczeń i uszkodzeń przedmiotów stanowiących własność schroniska.
  2. W przypadku celowego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów schroniska obciążony może zostać: organizator pobytu, kierownik grupy lub osoba korzystająca z pobytu.
  3. W schronisku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój
   i kulturalny sposób zachowania się.
  4. W schronisku zabrania się:
   1. uprawiania gier hazardowych, 
   2. sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi, 
   3. sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),
   4. palenia tytoniu,
   5. wprowadzania zwierząt bez zgody dyrektora.
  5. Gości schroniska zobowiązuje się do dbania o mienie schroniska, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz  przepisów ppoż. 
  6. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej. 
  7. W schronisku obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych
   za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.

  § 11

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 27.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, w tym przede wszystkim w celu obsługi rezerwacji i realizacji usługi noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, a także w celach dochodzenia roszczeń oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiektach.
  4. Podstawą przetwarzania jest  ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, wykonanie umowy usługi noclegowej oraz usprawiedliwiony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO).
  5. Odbiorcami danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sady, organy ścigania) oraz podmioty realizujące zadania w imieniu administratora (np. firma informatyczna).
  6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres 50 lat od dnia zakończenia pobytu.
  7. Osoby korzystające z usługi noclegowej mają prawo do:  ochrony danych osobowych, dostępu do ich treści, sprostowania, kopii danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..   

  § 12

  Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu schroniska i praw osób
  przebywających w schronisku.

  1. Schronisko ma prawo odmówić przyjęcia osoby, która w przeszłości dokonała rezerwacji
   i nie zgłosiła się na nocleg lub która podczas poprzedniego pobytu w znaczny sposób naruszyła Regulamin albo w inny sposób zakłóciła spokój.
  2. W przypadku nieodpowiedniego zachowania, braku chęci do zastosowania się do zasad Regulaminu lub jego rażące naruszenie, Schronisko może odmówić dalszego świadczenia usług takiej osobie.
  3. Jeśli naruszenie Regulaminu skutkowało uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem własności Schroniska, zachodzi wówczas obowiązek naprawienia szkody lub wniesienia opłaty rekompensacyjnej, w wysokości określonej przez dyrektora schroniska.
  4. Ze względów bezpieczeństwa we wszystkich pomieszczeniach w Schronisku zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru. Nieuzasadnione jego uruchomienie przez osoby  przebywające w obiekcie może skutkować nałożeniem sankcji finansowych.
  5. Osoby przebywające w schronisku mogą wszelkie uwagi wpisywać do książki życzeń
   i zażaleń (w recepcji), w szczególnie uzasadnionych przypadkach mają prawo złożenia skargi do organu prowadzącego schronisko za pośrednictwem dyrektora schroniska.
  6. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, Dyrektor schroniska lub wyznaczony przez niego pracownik, jest upoważniony do usunięcia korzystającego z pobytu w schronisku.

  § 13

  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika placówki.
  2. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi oraz Statutu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.