Klauzula informacyjna

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi, z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer (42) 630 66 80

– pisząc na adres  91-069 Łódź, ul. Legionów 27

– mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inspektorem danych osobowych jest p. Artur Błażyński, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przetwarza dane osobowe osób korzystających z rezerwacji, noclegów. Celem przetwarzania jest realizacja zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, w tym przede wszystkim obsługa rezerwacji i realizacja usługi noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, a także dochodzenie roszczeń oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w obiektach. Podstawą przetwarzania jest  ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, wykonanie umowy usługi noclegowej oraz usprawiedliwiony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO).

Szkolne Schronisko Młodzieżowe jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania w imieniu Administratora.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa.

Są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przez Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do ich treści, sprostowania, kopii danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

Klauzula do monitoringu

Obowiązek informacyjny wobec zleceniobiorcy